Ordningsregler

FÖR KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN FLORA-LINNÉA 2019-04-27

Microsoft Word – Ordningsregler Flora-Linnea 2019-04-19(1)16953 (3)1764517646.docx

 1. LOTTEN – ALLMÄNT

Flora-Linnéa koloniträdgårdsförenings fastställda miljöprogram skall gälla som regelverk beträffande miljö- och trädgårdsfrågor.

 • Trädgårdar och häckar ska vara välvårdade. Utanför häcken till den egna lotten ska det se snyggt ut. Du sköter halva vägen, rensar ogräs och plockar bort skräp. Din granne mitt emot sköter sin halva av vägen. De som har gräsmatta utanför lotten sköter även denna. De som har staket som gränsar mot trottoar eller kommunens mark ska hålla rent från ogräs vid och under staketet.
 • En öppen gång ska normalt finnas mellan lotterna. Lottgränsen kan bestå av gräs, grus, plattor eller jordgång. Äldre staket och häckar kan få finnas mellan vissa tomter om skriftlig dispens erhållits. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att det med tiden uppstår olägenhet för grannar. Om Du är tveksam så bör du i första hand konferera med berörda grannar, i andra hand med styrelsen eller odlingskunniga inom föreningen. Träden bör hållas på en max höjd av 3-4 m.
 • Begränsat vattningsförbud råder under odlingssäsongen. Med slang får du vattna dina trädgårdsland och rabatter men inte gräsmattor. En större regnvattenstunna, alternativt flera mindre, med en samlad rymd av minst 150 liter ska finnas.
 • Järnvägsslipers, telefonstolpar eller liknande får på grund av sin giftighet inte användas.
 • På varje lott skall aktiv kompost finnas.
 • Normalt skall måbärshäck planteras mot väg och gemensamhetsytor. Maximal häckhöjd är 100 cm. Generella dispenser från häckhöjd på 100 cm gäller för nedanstående lotter där en häckhöjd på 120 cm tillåts: 

  Lott nr 26: häcken som gränsar mot duschbyggnaden.
  Lott nr 45: häcken som gränsar mot föreningsgården.
  Lott nr 55: häcken som gränsar mot parkeringen.
  Lott nr 56: häcken som gränsar mot grinden, fram till hörnet.
  Lott nr 68: häcken som gränsar mot parkeringen. 
  Lott nr 130: häcken som gränsar mot Linneas toalettbyggnad.
 • Häckarna klipps normalt antingen på våren eller på hösten. De ska senast vara klippta till synen i början på juni. Därefter bör de hållas efter och ansas så att de ser fina under odlingssäsongen. Om häcken ska föryngras klipps den ner helt och hållet, det görs lämpligen på hösten. Samordning av häckhöjd och tjocklek på häcken bör ske så att de ser jämna och fina ut längs en väg. Häckarna bör hållas relativt tunna. En rekommendation är att man följer anvisningarna i broschyren Lätt om odling, nr 32.
 • Lottnummer skall finnas väl synligt på hus eller grind.

  2. BYGGNADER
 • På lotten befintliga byggnader skall underhållas så att de är i gott skick.
 • Om– och tillbyggnader, rivning eller nybyggnad får ej ske utan styrelsens godkännande.

  3. SOMMARSTÄDNING

• I samband med vårstädningen antecknar du dig för en städvecka i dusch- och toalettbyggnaderna under säsongen. I stället för toalettstädning kan du anteckna dig för ett skötselområde på någon av de gemensamma ytorna. Området sköts under hela odlingssäsongen. Vill eller kan du inte ta någon städvecka eller ta hand om ett skötselområde betalar du en av föreningen fastställd avgift.

4. VÅR – OCH HÖSTSTÄDNING

• Vår och höst har föreningens medlemmar gemensamma städdagar där föreningens gemensamma markytor och lokaler ses över. De medlemmar som inte deltar vid vår- och/eller höst-städ erlägger en av föreningen fastställd avgift.

5. VÄXTSJUKDOMAR, OGRÄS OCH GÖDSLING

 • Växtsjukdomar och skadedjur ska bekämpas.
 • Inom föreningen bör endast KRAV-godkända bekämpningsmedel nyttjas
 • Sättpotatis ska vara statligt kontrollerad i syfte att undvika att spridning av nematoder och sjukdomar.
 • Kontrollera att fruktträden är fria från trädkräfta.
 • Svårutrotade ogräs som t.ex. knölklocka och kärs ska hållas efter så att dom inte sprider sig med hjälp av frön eller rotdelar.
 • Vid gödsling bör stallgödsel, gröngödsel, kompost eller annat av KRAV-godkänt medel användas.

  6. TRÄDGÅRDSAVFALL
 • Trädgårdsavfall är, om det är sjukdomsfritt, att se som en resurs när det gäller jordförbättring och bör komposteras eller myllas ned på den egna lotten.
 • Kompost ska anläggas så att lukt och utfodring av skadedjur förhindras.
 • Fallfrukt ska omhändertas.
 • Bortforsling av grenar och komposterbart material sker genom egen försorg. Kompostkvarnar finns för utlåning i föreningen. Om någon behöver forsla bort komposterbart material finns föreningens lånesläpvagn, samordning bör ske vid dessa transporter.

  7. HUSHÅLLSAVFALL
 • Den komposterbara delen av hushållsavfallet kan bli ett näringsrikt jordförbättringsmedel om det komposteras på rätt sätt. Kompostbehållaren måste vara så tät att råttor och andra gnagare inte får tillträde. Använd rikligt med strömedel för att förhindra lukt.

  8. GRINDAR
 • Under sommarhalvåret hålls huvudingången på Furugatan 33 olåst under nedanstående tid. Övriga grindar hålls öppna i den mån någon kolonist passerat och ställt upp grinden.

  1/5 – 30/9 Grinden mot Furugatan 33 hålls olåst alla dagar mellan 08.00-20.00. 1/10 – 30/4 Grindarna hålls låsta.

  Vi får hjälpas åt att se till att öppna grindar stängs på kvällen.
 • Under öppethållande ska endast gånggrind hållas öppen. Stora grindarna ska alltid låsas efter in- och utfart.

  9. BILAR/FORDON
 • Bilkörning inom området är endast tillåten för nödvändiga transporter. Vid bilkörning inom området skall ej högre hastighet än gångfart användas.
 • Bilparkering inom området får endast ske på angivna platser. Långtidsparkering och uppställning av fordon, släp eller dylikt får ej ske. Annan användning av parkeringsplats får endast ske efter styrelsens godkännande. I undantagsfall kan styrelsen skriftligen godkänna parkeringstillstånd på annan plats. För detta fodras giltigt kommunalt handikapps parkeringstillstånd och skriftligt styrelsegodkännande från styrelsemöte.
 • Biltvätt får ej utföras inom området.
 • Cyklar parkeras i fasta cykelställ eller inne på egen lott.
 • Lån av föreningens släpvagn sker efter tecknande på lista i Linnéastugans förråd. Lån sker normalt under maximalt en dag. Förvaring under kväll och natt sker på avsedd skyltad plats på Linnéaparkeringen. Kärran återlämnas rengjord. Om något har gått sönder på släpvagnen anmäls detta till personer angivna i Linnéastugans förråd.

  10. HUSDJUR
 • Husdjur får ej springa lösa utanför den egna lotten utan ägarens uppsikt. Hundar ska rastas utanför koloniområdet.

  11. SYN
 • Föreningens styrelse eller av styrelsen utsedda personer gör under juni månad en årlig syn av lotterna. Syn av lotterna sker för att se att föreningens stadgar, ordningsregler och miljöregler efterlevs. Datum för när årlig syn ska genomföras anges i årets verksamhetsplan. I de fall styrelsen gör en extra syn så har kolonisten fått anmärkningar på den ordinarie synen som föranleder en extra syn. Kolonisten har då också fått information om att det kommer att ske en extra syn men inte när den kommer att ske. Det handlar alltså inte om ev. anmärkning från granne eller annan kolonist.
 • Föreningsgården kan endast hyras av medlem för sammankomster. Uthyrningsanvisningar finns anslagna i Floragården.

STYRELSEN